(¯`°•.♥از چی بگم؟؟؟♥.•°´¯)
¸¸.•°''°•.¸¸.•°''°•.....*دريــا مپــيــچ بر خــود طـــوفان نخــواهد آمــــد*....•°''°•.¸¸.•°''°•.¸¸.
                   

                                 

                              هیچکـــس نمـی دانــد...


چقــدر جـایِ شـادمـانیهـای بـی سـبب در دل نســلِ مـا خـالیسـت …!چهارم مهر 1392 | 21:27 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


از آن جمـــــله هایی ام که انتهایش ســه نقطــه میخواهد…!!

 

حال هرطور میخواهی تفســــیرم کن!!

بیست و ششم تیر 1392 | 18:49 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

        


                 آنــــــان کـــــــه مــــــا را ..


  از رابـــــطه بــــــــا جنـــــس مخــــــــالفـــــــ  بـــــاز مــــــــی دارنـــــد


          نـــــمـــــازشــــــان را بــــــه امـــــیـــد ...


  هــــم خـــــوابـــــی با  «حــــــوریان بهـــشـــــت »  می خـــــوانـــند ؛؛؛پنجم مرداد 1391 | 19:4 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

      

             

          تنـــها گـــ ـرگــــ ها نیســتند کــه لبــــاس میــ ـش مـــی پوشـــند                              
گـــــاهــــی 
پـرســ ـــتــوها   هـــــم...                   
لبـــــاس مـــ ـــرغ عشـــ ـــق بــر تــــن مـــی کــننـــد

                            

                                    عــــ ـاشـــق کــــه شــــــدی...


 

                                    کـــ ــــ ـوچ  مــــی کــنــنـد ! !...بیست و یکم تیر 1391 | 14:47 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


                                   لـیـلـــی     

 


 
               بــه قصـــه ی خـــود بـــازگــــرد...

 


 
         اینـجــا  مــجــــنـــون  با  همــه ی  لـــــیـلــــی ها 

 

 

 "                          مــــحـــــرم   "اســت...

 

 

                  بــه جـــز  " لــــیـلــــی "  خـــودش...
دوازدهم تیر 1391 | 20:1 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


خواســ ـتن  همــیــشــه  توانـسـ ـتن  نـیــســت...


گاهـــ ـی ، فــقــط ...


  داغ بــزرگـــی اســت کــه تــا ابـ ـــد بــر دلـــت مــی مــــانــد !!وقتــ ــی میــشــنــوم :


خواسـ ــتن   توانــســتــن اســــت...


آتـــــش میــ گـــیــرم...


یــعـ ـنــی  نخـ ـواسـ ـت  کــ ـه  نتـ ـوانسـ ـت  !!دوم تیر 1391 | 13:58 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


برای دلـــــم می نویســـم ...


برای روزهــایی که باشی و نبـــاشم...


برای روزهـــایی که جستجو کنی و نیابی ام...


برای روزهـایی که تو خوشـبختی هایت را جشن بگیری


و مـــن...


نـــه...


  برای تو نمی نویســــم...


برای انـــــــدوه تازه ای می نویســـم ...


که در جـــــانم ریشه دوانده


و مــرا از خویشــتن خویش دور می سازد...


 در تلاطم لحظه های تنهاییم ..


حتی تیکـــــــ تاک ساعت ها آزارم می دهد... 


درمــــــــــانی ندارد...


خـــــــوب می دانــــــــــم...


در ایــــن جــــمــــلــــه ها انـــــدوهــــــی  پنـــــــهــان اســــــت:


                         

                                                         ""    انــــــدوه نــــــداشـــــتــــن   ""

                      


بیست و سوم خرداد 1391 | 18:35 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

 

       

            خـــدایـــا ...


 

  ســـاده   از خـــطاهــایـــم بـــگـــذر..


 

     هــمـــان گــــونــه کــه ... 

ســـاده   از آرزوهــایـــمــــــــ گذشـــتــی ...! 

 هفدهم خرداد 1391 | 10:1 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

 


تنهــــایی    را ...


        ترجـیــح می دهـــم..


               بـــه   تــن هایـــی


                   کـــه  روحـــشان   با دیــگــری اســت..!!
ششم خرداد 1391 | 13:21 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

     در زنــــدگــــیــم ...


    به هیـــچـــکس خیـــــانـــت نکـــــردم


    جـــــــز خــــــــودم ! 

 

     وفــــــای بــه تــــــــو...


  خـــــیــــانــت بــه خــــودم بـــودــ !!


 

بیست و هفتم اردیبهشت 1391 | 12:40 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

 "       گآهے"


بــایــد نبــاشـــی


حتی برای  " همیـــشــه...   "


تمـــام می شوم شبـــی...


   فـــکــــرش را بـکـــن !!


   یکـــــ  روز می آیی و میبینی..


            نه من هستم...


                        نه این کلمات...
بیست و یکم اردیبهشت 1391 | 9:58 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


رویــای با تــــو بودن را نمیتوان نوشت ،


                    نمیتوان گفت و حتی نمیتوان ســرود..


با تـــو بودن قصه ی شــیرینی بــود به وسعت تلــخی تنــهایی امــروزم


و داشــتنت فـــانوسی بود به روشــنایی هرچه تـــاریـــکی در نداشتنت..


                              ....و اکـــنـــون...


من همـــچون غــربت زده ای در آغــوش دریـــای بی کســی گـــم شده ام..


حســـرت ها و انـــبوهی از لحــظه های بی تـــــو بودن را می شـــمارم..بـــاورم نمی شـــود کـــه چنـیـن ســاده از یـــاد رفتــــم..چهاردهم اردیبهشت 1391 | 10:28 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


 کــسی چـــه میــدانــد...


     امــروز چــند بــار فــرو ریــخــتم


                از دیــدن کــسی کــه....


                     فـقطـ لـباس هایـش شـبـیه تـو بـود !!
دوازدهم اردیبهشت 1391 | 22:10 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

خـــدایــــا...


نــــســــل   مــــنــــــــ


ایـــنـــــ  هـــمـــه ـــــسکــــوتــــــ تـــو  را


نـــمـــی بــــخــشــــدــــ ....


..................................

........................

...........


 

خــــدایــــا...


آخــــرـــــش  نــفــهـــمیـــدـــ م


ایـــنــجـــایــــی  کــــــه   هــــســتــــم ..


تـــقـــدــ یـــر  مـــــنـــــــ   اســــتـــــــ


یـــا... تـــقـــصیر مـــنـــــ  ؟؟!!


...................................

........................

............


سوم اردیبهشت 1391 | 12:1 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |بیست و سوم فروردین 1391 | 11:41 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


آمـدم آب و هـوای امــروز دلـم را تـشــریــح کنــم


اشــک هایی که بلــعیـدم و خــنـده هـایی که تــظاهـرشـان کردم


                       تــلــخ بـود امــا...


شـیریـنــش می کنـم بـرای فـرداهــایم...


نـه فــرامــوش می شــود دلــتنگی هـایـش

 

نـه بـه یـادم می آید دوســت داشـتن هایـش


                    .....نمی دانم.......


شــایـد حسـی کــه از او مــرا تسـخیـر کـرده


و کـماکـان ذهــنم را از واژه وارونــه مـی دارد


تـــنــفـر  اوست  نه  عشــقــش  ...


تــلــخ میگــذرد..

                          

                   ""  تـــلـــخ  ""شانزدهم فروردین 1391 | 15:54 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

در رویــاهــای کــودکــانـه خـود آمـوخـتـم ...


بــه چـیـزی کـه بـه مـن تـعـلق نـدارد فـکـر نـکنـم


اما ناگهان .... 


   او همه فکرم شد...زخــمـی از دوسـت داشـتـن آن به ظـاهـر دوسـت


بـر دلـم نـهـاد   که عـلاج دردم را رهایی می دیدم...


حال من این دوست داشتن را نخواستم


ارزانـی آنـان کـه بـه هـر احـسـاس پـلیــدی


نـام ایـن واژه ی گــران را می گـذارنـد  !!!!شانزدهم فروردین 1391 | 15:26 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

               لعــنــت به خیــابــان هایــی کــه...


          گــربـــه ها در آن آزادانــه جفــت گیــری می کــنند ...


           و گــرفتن دســت تــو در آن حــــرام است !!!!هشتم فروردین 1391 | 23:53 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |              لبــــخــنــدش  را تقسیــم کرد...

               

                     خـــنــــده اش  به من رسید..


                 

                           لبـــهــایـــش  به دیــــگری.. !!!
هشتم فروردین 1391 | 19:44 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


مــــن ...


این روزهـــــا


صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را


می شــــنوم....هشتم فروردین 1391 | 19:34 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |

دلــــــم می گیرد ...


وقتـــی می نویســـــم فقط برای  تـــــــو


ولـــــی...


همــــــه می خـــــــوانند


                         الا   تــــــو...
پنجم فروردین 1391 | 5:3 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |


شغل شـــریفی است :


ســـــــــوختن


برای او که حتی..


لحظه ای برایــــت  تـــــب  نکرد..!!پنجم فروردین 1391 | 4:31 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |           کـــم کـــم یاد خواهی گرفت ...


تفاوت میان نگه داشتن یک دوست


و زنجــــیر کردن یک روح را....


اینکه عشــــــق تکیه کردن نیست


و رفاقـــــت اطمینان خاطر...


و یاد میگیری که بوســـــه ها قرارداد نیستند


و هدیــــــه  ها معنای عهد و پیمان نمیدهند...

                

         کـــــم کـــــم یاد خواهی گرفت......!!!
پنجم فروردین 1391 | 2:39 | °''° هـــانـــا °''° _____✿✿ |